AYISYEN KI SOTI NAN ENTERYÈ AK DYASPORA!

Ayiti, peyi a nan rezistans ak espwa, fè fas a defi imans jodi a. Men, nou kwè nan lespri endoptab pèp ayisyen an pou leve pi wo pase advèsite.
Ansanm, nou ka debloke vrè potansyèl Ayiti epi bati yon nasyon ki gen
opòtinite, pwosperite, ak fyète pou tout moun.

PAVE CHEMEN AYITI POU PWOSPERITE:

Enpak ou enpòtan

Chemen Ayiti pwosperite kòmanse ak sipò w.
Lè w fè yon don jodi a, w ap kontribiye dirèkteman nan efò n ap fè nan leve pèp ayisyen an atravè edikasyon, swen sante, ak inisyativ agrikilti dirab. Jenerozite w ap gen yon enpak dirab sou lavi inonbrabl Ayisyen.
Join nou nan bati yon avni pi briyan pou nasyon rezistan sa a.

Pran Aksyon pou lavni Ayiti

Ayiti Bote jan li ta dwe

Ankouraje bon kalite edikasyon

Envesti nan pwochen jenerasyon lidè ayisyen yo atravè inisyativ tankou bati/renove lekòl, fòmasyon pwofesè, ak bay resous edikasyon. Objektif nou se bay jèn ayisyen yo pouvwa ak konesans ak konpetans pou kondwi devlopman nasyon an.

Priyorite Sante Ayisyen

Abòde defi swen sante ayisyen yo ap fè fas a lè yo amelyore aksè nan enstalasyon medikal, founiti ak pwofesyonèl bon jan kalite. Inisyativ swen sante nou yo vize ogmante byennèt ak vitalite kominote atravè Ayiti.

Kiltive Kwasans Dirab

Pwomosyon pratik agrikòl dirab, bay fòmasyon, resous, ak enfrastrikti pou sipòte fèmye ayisyen yo ak wòl enpòtan yo nan asire sekirite alimantè ak estabilite ekonomik pou nasyon an..

Antre nan misyon nou. Volontè, Don, Defansè. Kòmanse Jodi a.