KIYÈS NOU YE

Konsènan GRAHN-Arcahaie

GRAHN-Arcahaie se yon òganizasyon san bi likratif ki anba parapli GRAHN (Groupe de Réflexions et d’Actions pour une Haïti Nouvelle), ki dedye pou ankouraje devlopman de baz nan rejyon Akayè ann Ayiti. Anrasinen nan ansèyman zansèt ayisyen yo ak lespri koperativ.

Misyon nou

Pou enspire ak pèmèt moun ayisyen yo vin motè chanjman pozitif nan kominote yo, pandan y ap dekouraje twòp depandans sou asistans ekstèn oswa èd.
Defann prensip ki enskri nan drapo bikolor Ayiti ak lespri koperativ nasyon an, ankouraje kwasans holistic atravè dimansyon sosyal, kiltirèl ak patriyotik.

Vizyon nou

Antanke Ayisyen ki gen prensip ak detèmine, vizyon nou an depase enfliyans koripsyon ki anvayi sosyete a. Nou prezante yon chemen altènatif pou jenerasyon k ap monte yo – youn nan oto-sifizans, konduit etik, ak sèvis nan byen kolektif la. Atravè travay dilijan ak kouraj moral, nou vize bati yon sosyete fò, edike ki anrasinen nan ekite ak distribisyon jis nan resous leta yo.

Istwa nou an

Orijin GRAHN-Arcahaie yo byen mare ak arive Frè Enstriksyon Kretyen an 1933 pou tabli premye lekòl kongregasyon Akayè a. Enstitisyon istorik sa a nouri jenerasyon sitwayen ayisyen ak lidè atravè tout sektè yo. Nan komemorasyon santyèm li an 2033

KIYÈS NOU YE

Siyifikasyon istorik

GRAHN-Arcahaie tire enspirasyon nan sòlda ayisyen ewoyik ki te goumen pou endepandans Ameriken nan syèj Savannah an 1779. Plis pase 500 volontè ayisyen, ni lib ni esklav, te mete tèt ansanm ak fòs kolonyal Ameriken yo pou ede kraze syèj Britanik la. Kontribisyon vanyan yo a, ki te fè plis pase 200 aksidan ayisyen, te souliye eritaj dirab Ayiti kòm yon vangad pou libète atravè nasyon yo.

Nan chonje konbatan ayisyen pou libète sa yo, GRAHN-Arcahaie defann menm espri kouraj, solidarite ak sakrifis ki enkondisyonèl nan pouswit otodetèminasyon pèp ayisyen an. Aksyon vanyan yo nan batay Savannah la sèvi kòm yon sous fyète ak motivasyon.

SA NOU FÈ

Kòz prensipal nou yo

Nan GRAHN-Arcahaie, misyon nou se bay moun ak kominote ayisyen yo pouvwa pou yo mennen pwòp chemen yo nan direksyon devlopman dirab ak pwosperite. Nou kwè ke pwogrè vre e dirab soti nan kiltive yon ethos nan endepandans, koperasyon, ak patriyotis – valè ki byen anrasinen nan lit istorik Ayiti pou endepandans.

Agrikilti Dirab ak Sekirite Manje

Wout Ayiti ap mennen nan oto-sifizans lan mare ak revitalize sektè agrikòl li a. Nou travay men nan men ak kiltivatè lokal yo pou ankouraje pratik agrikilti ki zanmitay ekolojik, pataje fòmasyon ak resous agrikòl, epi devlope enfrastrikti sipò. Ranfòse agrikilti dirab asire sekirite alimantè alontèm ak estabilite ekonomik pou tout Ayisyen.

Edikasyon ak Otonòm Jèn

Nou pran angajman pou kraze sik depandans la lè nou envesti nan pi gwo avantaj Ayiti a – jèn li yo. Atravè inisyativ ki amelyore aksè a bon jan kalite edikasyon, amelyore fòmasyon pwofesè yo, ak bay resous aprantisaj modèn, nou vize pou nouri pwochen jenerasyon panse inovatè, antreprenè, ak moun k ap bati nasyon yo. Yon popilasyon edike se kle pou debloke gwo potansyèl Ayiti.

Sante ak Byennèt Kominotè

Lè nou rekonèt yon nasyon ki an sante se yon nasyon ki pwospere, nou bay priyorite pou amelyore aksè ak estanda swen sante atravè kominote Ayiti yo. Efò nou yo konsantre sou bati ak amenajman enstalasyon medikal, bay founiti ak ekipman esansyèl, ak amelyore konpetans pwofesyonèl swen sante yo. Lè nou ranfòse kolòn vètebral enpòtan sa a, nou pave wout pou yon sosyete pwodiktif e pwodiktif.
Atravè twa pati sa a ki vize edikasyon, swen sante, ak agrikilti, nou abòde matyè fondamantal ki nesesè pou devlopman holistic Ayiti. Sepandan, efò nou yo ale pi lwen pase pwojè sèlman – nou vize pou reviv detèminasyon inebranlab ki te fè Ayiti vin premye Repiblik Nwa an 1804. Nou tire fòs nan pouswit san inplakabl zansèt nou yo pou libète, n ap relye menm lespri revolisyonè sa a pou leve Ayiti atravè. aksyon kolektif ak chanjman otonòm.

Antre nan misyon nou. Volontè, Don, Defansè. Kòmanse Jodi a.