Bay

Kado w limen pwogrè nan edikasyon, swen sante, ak agrikilti an Ayiti. Chak don se yon etap nan direksyon pou nouri konesans, byennèt, ak kwasans. Antre nan yon vwayaj bay ki chanje lavi ak fòme avni Ayiti. Sipò ou kreye enpak dirab.

Konsènan Don ou yo, Ki kote ak Ki jan yo itilize yo

Don ou yo se yon liy lavi pou avansman Ayiti. Yo sipòte dirèkteman pwogram edikasyon, sèvis swen sante, ak inisyativ agrikòl. Chak dola ou bay yo metikulman atribye pou bay pouvwa, geri, ak manje. Nou asire transparans ak efikasite, kidonk jenerozite ou ankouraje espwa ak nouri avni. Temwen chanjman an pandan kontribisyon w yo ap devlope nan opòtinite pou pèp ayisyen an.

ÈSKE DONASYON YO BAY AYITI GRAHN-ARCAHAIE DEDIKTIB NAN TAKS?

Wi, tout don ki bay Ayiti Grahn-Arcahaie se dediktib nan taks nan tout mezi lalwa pèmèt. Lè w fin fè don, w ap resevwa yon resi pou don pa imel pou dosye w ak rezon taks.

KI INISYATIV AYITI GRAHN-ARCAHAIE ANTREPRANN NAN DOMÈN EDIKASYON AN AYITI?

Inisyativ edikatif nou yo konsantre sou bati ak renovasyon lekòl yo, bay bous detid ak founiti, ak fòmasyon pwofesè yo amelyore kalite edikasyon pou jèn ayisyen yo, kondwi devlopman dirab.

KI JAN AYITI GRAHN-ARCAHAIE KONTRIBYE NAN AMELYORE SWEN SANTE AN AYITI?

Nou adrese bezwen swen sante kritik yo atravè aksè a sèvis swen sante debaz, edikasyon sante, pwogram nitrisyonèl, ak prevansyon maladi, vize pou yon kominote Ayiti an sante pa kominote.

ÈSKE W KA DI M PLIS SOU EFÒ AYITI GRAHN-ARCAHAIE AP FÈ NAN AGRIKILTI AK KIJAN LI SIPÒTE KOMINOTE AYISYEN YO?

Pwogram agrikòl nou yo sipòte agrikilti dirab, bay kiltivatè fòmasyon, ak amelyore aksè nan mache, vize asire sekirite alimantè ak kwasans ekonomik nan riral Ayiti.

Antre nan misyon nou. Volontè, Don, Defansè. Kòmanse Jodi a.