Estrikti Gouvènans

Lidèchip ak Konpozisyon Pèsonèl

Nan GRAHN-ARCAHAIE, gouvènans nou an dirije pa Rev. Tristan Jn-Francois ki, ansanm ak pèsonèl devwe li a, asire jesyon efikas pwojè nou yo. Biwo a gen ladan l:

  • Yon Trezorye responsab pou sipèvizyon finansyè
  • Yon Sekretè ki jere travay administratif
  • De konseye ki bay gidans estratejik

Rekritman Teknik

an pwojè yo mande l, nou ranfòse ekip nou an ak wòl teknik espesyalize:

  • Pou pwojè sante, yon Konsiltan Fizisyen rantre nan komite a pou bay pèspektiv medikal ekspè.
  • Nan travay piblik, tankou konstriksyon oswa reparasyon, nou angaje yon Achitèk oswa yon Enjenyè Sivil pou sipèvize, kontwole, epi egzekite travay yo, asire ke yo kenbe estanda segondè.
  • Inisyativ agrikòl yo sipòte pa yon Agwonòm nan depatman Sèvis Teknik nou an, ki kontribye ekspètiz esansyèl pou devlopman agrikòl siksè.

Asirans Kalite

Pou kenbe entegrite ak kalite pwojè nou yo, yon Enspektè Jeneral nonmen pou chak pwojè. Wòl sa a esansyèl pou siveyans ak akseptasyon final pwojè yo, asire ke tout travay yo satisfè estanda ak règleman yo mande yo anvan yo resevwa yo nan men kontraktè oswa konsesyonè.

Apwòch estriktire sa a nan gouvènans asire ke GRAHN-ARCAHAIE fonksyone avèk efikasite, pwofesyonalis, ak responsabilite nan tout inisyativ nou yo.

Transparans Finansye

Nan GRAHN-ARCAHAIE, nou kwè nan transparans total ak responsabilite nan operasyon finansye nou yo. Pou asire ke donatè yo ak pati konsène yo byen enfòme, nou dedye seksyon sa a pou detaye jesyon ak alokasyon fon yo.

Koleksyon ak Alokasyon Fon

  • Koleksyon : Tout fon ki leve nan donasyon, sibvansyon, ak evènman pou leve fon yo anrejistre avèk presizyon epi depoze nan kont nou yo. Trézorye nou an sipèvize pwosesis koleksyon an pou asire presizyon ak sekirite.
  • Alokasyon : Fon yo aloke selon bezwen espesifik pwojè nou yo nan edikasyon, swen sante, ak agrikilti. Bidjè chak pwojè byen planifye epi apwouve pa ekip direksyon nou an pou garanti ke chak dola kontribye nan yon enpak siyifikatif.

Depans ak Debourman

  • Anrejistreman Depans : Nou kenbe dosye detaye tout depans ki fèt pandan reyalizasyon pwojè nou yo. Sa gen ladan acha materyèl, peman bay founisè sèvis, ak depans operasyonèl.
  • Debourman Fon : Debourman fon yo fèt selon direktiv strik pou asire ke depans yo aliyen ak objektif òganizasyon nou an ak kondisyon pwojè yo. Enspektè Jeneral la revize epi apwouve tout dekasseman pou konfime konfòmite ak estanda nou yo ak itilizasyon entansyonèl fon yo.

Rapò ak Responsablite

Nou angaje nou nan rapòte regilyèman sou aktivite finansye nou yo.

Rapò finansye nou yo disponib pou donatè yo ak piblik la, bay yon apèsi transparan sou kijan fon yo itilize pou pouse chanjman nan Arcahaie ak pi lwen.

Nou akeyi nenpòt kesyon konsènan pratik finansye nou yo. Tanpri kontakte nou nan info@grahn-arcahaie.org pou plis enfòmasyon oswa pou mande rapò detaye.

Rantre nan misyon nou pou ankouraje devlopman dirab an Ayiti. Sipò ou enpòtan pou pèmèt kominote rezilyan Arcahaie a.
Fè yon don jodi a epi ede nou pave chemen pou yon avni ki pi klere.

Antre nan misyon nou. Volontè, Don, Defansè. Kòmanse Jodi a.