1933-2033: 100 ANE EDIKASYON

Selebrasyon Santenè ak Vizyon Future

Nan okazyon 100èm anivèsè Frè Enstriksyon Kretyen yo rive nan Vil Drapo a ak konstriksyon premye lekòl yo, ki te edike jenerasyon sitwayen, kèk ladan yo te rive jwenn pozisyon enpòtan nan lavi yo, ni ann Ayiti ni ann Ayiti. aletranje, GRAHN/ARCAHAIE (Groupe de Réflexions et d’Action pour une Haïti Nouvelle) envite w pou kontribiye nan restorasyon ak avni enstitisyon istorik sa a.

Fè don

Retabli sot pase a, fòme avni an

Apre yo fin reziste defi tan ak move tan, bilding lekòl la kounye a bezwen amenajman pou kontinye misyon li pou edike jenerasyon kap vini yo.
GRAHN/ARCAHAIE, an konsiltasyon ak Komite Santenè a, mande tout ansyen elèv yo, ni ann Ayiti, ni aletranje, pou yo louvri kè yo ak bous yo pou sipòte retablisman enstitisyon sa a cheri.

Objektif ak Vizyon

FÒMASYON PWOCHEN JENERASYON EDIKATÈ YO

GRAHN/ARCAHAIE planifye pou rekrite ak fòme 18-24 jèn moun ki vle pouswiv karyè nan edikasyon. Mèt Fòmatè sa yo ap resevwa fòmasyon nan men Masters GRAHN/World University Center nan Kanpis Inivèsite ISTEAH nan Genipa Iller, Miot, Nò Ayiti. Lè yo fini fòmasyon yo, yo pral mete yo nan Nouvo Lekòl Frè yo pou anseye premye sis ane fondamantal yo.

EKIPE SALKLAS YO

Sal klas yo pral ekipe ak ekipman elektwonik, ki gen ladan panno solè, pou fasilite aprantisaj a distans atravè platfòm tankou Zoom oswa Ekip. Sa pral asire ke elèv yo gen aksè a dènye resous edikatif ak teknoloji yo.

ETABLI YON DEZYÈM INIVÈSITE KONESANS

GRAHN/ARCAHAIE vize kenbe momantòm patriyotik kondisyon aktyèl la ann Ayiti e ankouraje divès sektè sosyete a pou kontribiye nan kreyasyon yon dezyèm “Inivèsite Konesans” nan vil Akayè.

Vin jwenn nou

Join nou nan efò istorik sa a pou onore sot pase a ak pave wout la pou yon avni pi briyan atravè edikasyon. Kontribisyon w ap ede retabli bilding lekòl la, fòme fiti edikatè yo, epi etabli yon nouvo sant aprantisaj nan Akayè.

Chans Pou Fòme Avni Ayiti

Jenerozite w retabli enstitisyon istorik yo epi bati nouvo sant aprantisaj.
Ansanm, nou enspire jenerasyon atravè edikasyon, pèseverans, ak pwogrè.

Antre nan misyon nou. Volontè, Don, Defansè. Kòmanse Jodi a.