RETABLI SANTE, RENOUVLE LESPWA

Aksè nan Swen Sante Kalite pou Tout Moun

Nan pouswit yon Ayiti pwospere, asire aksè a bon jan kalite swen sante se esansyèl. GRAHN/ARCAHAIE (Groupe de Réflexions et d’Action pour une Haïti Nouvelle) rekonèt nesesite ijan pou amelyore enstalasyon ak sèvis swen sante nan rejyon an, bay kominote yo pouvwa pou yo pwospere epi bati yon avni ki pi briyan.
FÈ DON

Pasyan yo ap trete nan Pòtoprens, Ayiti

Kredi: UN Foto/Pasqual Gorriz

Foto nan Lopital Nicolas Armandl pa Adabtiv

Revitalize Enfrastrikti Swen Sante

Anpil etablisman swen sante ann Ayiti te tonbe nan dezagreman, yo manke resous esansyèl ak ekipman pou bay bon jan swen. GRAHN/ARCAHAIE mande efò kolektif kominote a, ni ann Ayiti ni aletranje, pou kontribiye nan renovasyon ak restorasyon sant sante vital sa yo.

Objektif ak Vizyon

AMELYORE SÈVIS SWEN PRENSIPAL

Inisyativ la gen pou objaktif pou etabli oswa amelyore klinik swen primè nan Akayè ak zòn ki antoure. Klinik sa yo pral bay sèvis esansyèl, tankou swen prevantif, sèvis sante matènèl ak timoun, ak tretman maladi ak blesi komen.

FÒMASYON AK OTORIZE PWOFESYONÈL SWEN SANTE YO

GRAHN/ARCAHAIE planifye pou kolabore ak òganizasyon lokal ak entènasyonal pou bay pwogram fòmasyon konplè pou pwofesyonèl swen sante yo, tankou doktè, enfimyè, ak travayè sante kominotè. Pwogram sa yo pral ekipe yo ak konpetans ak konesans ki nesesè pou bay bon jan kalite swen.

PWOMOSYON EDIKASYON SANTE KOMINOTÈ

Yon eleman enpòtan nan inisyativ sa a se ogmante konsyantizasyon sou mezi prevantif, pratik ijyèn, ak chwa vi ki an sante. Yo pral etabli pwogram sansibilizasyon kominotè pou edike rezidan yo sou divès sijè sante, sa ki pèmèt yo pran yon wòl aktif nan kenbe byennèt yo.

Kontribisyon w, sante yo

Opòtinite pou sipòte swen sante aksesib ak bon jan kalite se nan rive. Jenerozite w retabli enstalasyon vital yo epi bay pwofesyonèl swen sante yo pouvwa.
Ansanm, nou kreye yon eritaj byennèt pou jenerasyon k ap vini yo.
Yon jèn ayisyen resevwa tretman medikal nan men anplwaye medikal lokal yo. sitwèb Nasyonzini

KONSÈNAN DEFI SWEN SANTE AYITI

Malgre eritaj kiltirèl rich li, Ayiti fè fas a defi enpòtan nan swen sante. Aksè limite nan enstalasyon medikal, yon mank de pwofesyonèl swen sante, ak resous ensifizan te poze gwo obstak pou asire sante optimal pou sitwayen li yo. Lè nou abòde pwoblèm sa yo, nou ka pave wout pou yon nasyon ki pi an sante, kote chak moun gen opòtinite pou yo pwospere epi kontribye nan pwogrè Ayiti.

POUVWA TRANSFÒMASYON AKAYÈ A

Akayè, yon kominote fleksib nan kè Ayiti, gen potansyèl pou sèvi kòm yon modèl pou transfòmasyon swen sante. Lè l envesti nan enfrastrikti swen sante lokal yo, pwogram fòmasyon, ak inisyativ sansibilizasyon kominotè, Akayè kapab montre fason efò kolektif yo ka simonte baryè yo epi kreye yon sistèm swen sante dirab ki priyorite byennèt rezidan li yo.

Envesti nan demen Ayiti ki pi an sante

Don ou se yon envestisman enpòtan anpil nan restore aksè nan swen sante pou tout Ayisyen. Sipòte efò nou yo pou revitalize etablisman medikal yo, fòme pwofesyonèl swen sante yo, epi ankouraje edikasyon sante kominotè. Ansanm, nou ka bati yon sistèm swen sante solid ki asire yon Ayiti ki pi an sante, ki gen plis pwospere pou jenerasyon k ap vini yo.

Antre nan misyon nou. Volontè, Don, Defansè. Kòmanse Jodi a.