KILTIVE KWASANS DIRAB

Otorize Agrikilti ayisyen an

Agrikilti se kolòn vètebral ekonomi Ayiti a, epi envesti nan devlopman li enpòtan anpil pou reyalize pwosperite alontèm. GRAHN/ARCAHAIE (Groupe de Réflexions et d’Action pour une Haïti Nouvelle) rekonèt potansyèl imans nan sektè agrikòl ayisyen an ak kapasite li pou mennen chanjman pozitif nan tout nasyon an.
FÈ DON

Maurice Guillome replante diri apre inondasyon.Kredi…David Rochkind pou
The New York Times

Revitalize Pratik Agrikòl yo

Anpil kiltivatè ayisyen fè fas ak defi tankou teknik agrikilti demode, mank aksè a resous, ak enpak faktè anviwònman an. GRAHN/ARCAHAIE vize pou revitalize pratik agrikòl yo nan entwodwi metòd dirab ak modèn, bay kiltivatè yo pouvwa pou ogmante pwodiksyon yo ak amelyore mwayen pou viv yo.

Objektif ak Vizyon

PWOMOSYON TEKNIK AGRIKILTI DIRAB

Inisyativ la pral konsantre sou edike kiltivatè yo sou pratik agrikòl dirab, tankou wotasyon rekòt, konsèvasyon dlo, ak jesyon entegre ensèk nuizib. Metòd sa yo pral ede pwoteje anviwònman an pandan y ap ogmante pwodiktivite.

AMELYORE AKSÈ A RESOUS YO

GRAHN/ARCAHAIE planifye pou kolabore ak patnè lokal yo ak entènasyonal yo pou bay kiltivatè yo aksè a bon jan kalite semans, angrè, ak ekipman agrikilti modèn. Sa ap pèmèt yo optimize rannman yo epi amelyore pozisyon ekonomik yo.

DEVLOPMAN ENFRASTRIKTI AGRIKÒL

Yo pral fè envestisman nan bati ak amelyore enfrastrikti esansyèl, tankou sistèm irigasyon, enstalasyon depo, ak rezo transpò. Amelyorasyon sa yo pral minimize pèt apre rekòt epi fasilite distribisyon efikas pwodwi agrikòl yo.

Simen Grenn Pwogrè yo

Kontribisyon w nouri kwasans agrikilti ayisyen an ak kominote agrikilti li yo.
Envesti nan pratik dirab, aksè resous, ak devlopman enfrastrikti.
Ansanm, nou kiltive yon sektè agrikòl otonòm ak pwospere pou jenerasyon k ap vini yo.
Foto pibliye pa FEE.ORG

KONSÈNAN POTANSYÈL AGRIKÒL AYITI

Tè fètil Ayiti ak klima favorab ofri gwo potansyèl pou devlopman agrikòl. Sepandan, defi tankou teknik agrikilti demode, resous limite, ak enfrastrikti ensifizan te anpeche kwasans sektè a. Lè nou abòde obstak sa yo epi mete an aplikasyon pratik dirab, nou ka debloke potansyèl agrikòl Ayiti a, asire sekirite alimantè, kwasans ekonomik, ak mwayen pou viv amelyore pou kominote agrikilti yo.

POUVWA TRANSFÒMASYON AKAYÈ A

Akayè, yon sant agrikòl istorik ann Ayiti, kapab sèvi kòm yon katalis pou transfòmasyon agrikòl. Lè nou envesti nan pratik agrikilti dirab, aksè resous, ak devlopman enfrastrikti nan rejyon sa a, nou ka kreye yon efè rèd ki enspire ak bay kominote agrikilti yo nan tout nasyon an. Siksè Akayè a kapab ouvri wout pou yon sektè agrikòl oto-sifizan ak pwospere, kontribye nan pwogrè jeneral Ayiti ak estabilite ekonomik.

Ogmante Potansyèl Agrikòl Ayiti

Envesti nan agrikilti dirab, aksè resous, ak enfrastrikti riral yo.
Sipò ou kiltive pwosperite pou kominote agrikilti nan tout peyi a.

Antre nan misyon nou. Volontè, Don, Defansè. Kòmanse Jodi a.